"Naszym zadaniem jest pomaga? przede wszystkim dzieciom"

"Aby wychowa? ku dobremu nale?y wychowywa? w mi?o?ci"

"Wychowanie m?odzie?y jest spraw? serca, ten co wie ?e jest kochany sam kocha"

B?. Ks. Bronis?aw Markiewicz

 
Ca?a Polska myje r?ce

Ca?a Polska myje r?ce

w Przedszkolu Niepublicznym im. Ksi?dza Bronis?awa Markiewicza!

Wszystko zacz??o si? 15 pa?dziernika 2014 roku. Zakasali?my r?kawy i ruszyli?my na podbj Polski. Po roku trwania akcji jest nas ju? ca?kiem du?o, cho? nieustannie liczymy na wi?cej!

Wszystkie r?ce na pok?ad

Ca?a Polska myje r?ce to kampania, ktr? stworzyli?my po to, by u?wiadomi? Polakom jak wa?na jest higiena d?oni. Statystyki s? przera?aj?ce. Wynika z nich, ?e spora cz??? z nas zapomina o myciu r?k po powrocie do domu, przed posi?kiem, a nawet po wyj?ciu z toalety, a wi?c w sytuacjach oczywistych. Co wi?cej, w Journal of Environmental Health opublikowano informacj?, ?e a? 95% osb myje r?ce zbyt krtko, by usun?? wszystkie zarazki. Staramy si? to zmieni?. Pokazujemy w jaki sposb my? r?ce, by nie zapomina? o ich ?adnej cz??ci. Wed?ug raportu ?wiatowej Organizacji Zdrowia przyczyn? a? 69% epidemicznych zaka?e? przewodu pokarmowego jest niedok?adna higiena d?oni. A przecie? lepiej zapobiega? ni? leczy?!

Jeste?my obecni w mediach spo?eczno?ciowych mi?dzy innymi na Facebooku, Instagramie, Twitterze, a tak?e Snapchacie. Tworzymy filmy i publikujemy je na naszym kanale na Youtubie. Staramy si? edukowa? poprzez rozrywk?.