"Naszym zadaniem jest pomaga? przede wszystkim dzieciom"

"Aby wychowa? ku dobremu nale?y wychowywa? w mi?o?ci"

"Wychowanie m?odzie?y jest spraw? serca, ten co wie ?e jest kochany sam kocha"

B?. Ks. Bronis?aw Markiewicz

 
Dzieci ubrane w ?mier?

autor: ks. S?awomir Kostrzewa

 

Kilkumiesi?czne dziecko rado?nie raczkuje w ?pioszkach przyozdobionych trupimi czaszkami. Na moj? uwag?, czy aby taki motyw na ?pioszkach jest odpowiedni dla dziecka, jego rodzice wzruszaj? ramionami: Przecie? dziecko tego nie rozumie

Innym razem zwrci?em uwag? pewnej matce, czy ma ?wiadomo??, co oznacza napis Live 4 Death pod wizerunkiem kilkorga smutnych dzieci na bluzce jej dziecka. Przestraszona chyba po raz pierwszy przyjrza?a si? jej bli?ej. Stwierdzi?a, ?e nigdy dot?d nie zastanawia?a si? nad tym, co oznaczaj? obrazki na bluzce, ale bluzk? obieca?a wyrzuci?. Niedawno na pewnym portalu spo?eczno?ciowym pojawi? si? taki wpis: Moja siedmioletnia crka na urodziny otrzyma?a mi?dzy innymi: torebk? zombie, pami?tnik z diamentow? czaszk?, pami?tnik z motywem w trupy i trupi budzik Czy ludzie ju? w ogle nie widz?, co kupuj? i zupe?nie si? nie zastanawiaj? komu?

Ja dosta?am ?pioszki w trupie czaszki dla noworodka i rajstopki z motywem trumien i krzy?y dla trzylatki odpowiedzia?a inna internautka.

Od d?u?szego czasu zauwa?amy kontrowersyjne dzia?ania producentw odzie?y polegaj?ce na umieszczaniu na dzieci?cych ubrankach symboliki i motyww odwo?uj?cych si? do kultury ?mierci. Sklepy odzie?owe zalewaj? towary upstrzone motywami czaszek, ?mierci, krwi, zabjstw, przemocy, satanizmu b?d? subkultur zwi?zanych z kultem ciemno?ci i ?mierci. Zaskakuj? prby ??czenia przestrzeni z dwch diametralnie przeciwnych biegunw: przestrzeni dzieci?stwa i ?mierci; przestrzeni beztroski, rado?ci i afirmacji rozwijaj?cego si? ?ycia z przestrzeni? cierpienia i umierania.

Okradanie z rado?ci i nadziei

Przemys? odzie?owy stanowi dzi? cz??? wielkiej machiny marketingowej usi?uj?cej zarabia? pieni?dze bez pog??bionej refleksji, czy to, co proponuj? klientom, jest dla nich dobre czy nie. O ile znaczna cz??? tre?ci umieszczanych na ubraniach jest moralnie oboj?tna dla u?ytkownika, o tyle pewne tre?ci, znaki i symbole wp?ywaj? na rozwj cz?owieka, jego psychik? i moralno??. S? ludzie, ktrzy przez ubir staraj? si? wyrazi? w?asn? to?samo??. Noszone ciuchy staj? si? dla nich form? komunikatu, przez ktry chc? ukaza? spo?ecze?stwu swoj? postaw?, ?wiatopogl?d i stosunek do ?wiata. Producenci odzie?y staraj? si? wychodzi? naprzeciw oczekiwaniom klientw. Produkowane przez nich ubrania coraz bardziej pomagaj? klientowi w samookre?leniu si? wobec zjawisk zachodz?cych we wsp?czesnym ?wiecie oraz manifestowaniu nawet najbardziej mrocznych idei.

O ile w przypadku osoby doros?ej mo?emy mwi? o ?wiadomym wyborze tre?ci umieszczanych na ubraniach, o tyle w przypadku dzieci umieszczanie tre?ci b?d?cych no?nikami jednoznacznie szkodliwego ?wiatopogl?du lub ideologii (a tak? jest turpizm) i ubieranie w nie dziecka, nale?y uzna? za barbarzy?skie i niemoralne. Dziecko nie mo?e przewidzie? skutkw oswajania go z symbolik? ?mierci i nie potrafi rozpozna? warto?ci moralnej umieszczonych na jego ubrankach znakw i symboli.

Oswajanie dzieci z motywami ?mierci odbiera im nadziej?, rado??, beztrosk? i poczucie bezpiecze?stwa. Obecno?? tych uczu? jest niezb?dna dla prawid?owego rozwoju psychiki dziecka i jego duchowo?ci. Ich brak po??czony z epatowaniem symbolik? demoniczn? lub turpistyczn? to wst?p do niewiary w dobro? i wszechmoc Boga, to podwa?enie wiary w obecno?? obiektywnego ?rd?a dobra i pi?kna, to narastaj?ce poczucie strachu, zagro?enia i wszechpot?gi ?mierci. Dopki przez kontakt z pozytywnymi tre?ciami i bod?cami nie ukszta?tuje si? w dziecku psychika, sfera estetyczna i duchowa, dopty kontakt dziecka z symbolik? ?mierci b?dzie szkodzi? fundamentom jego psychiki i duchowo?ci.

Ukryty wp?yw

Nale?y obali? u?ywany przez wielu argument, ?e ma?e dzieci, chocia? potrafi? d?ugo przypatrywa? si? obrazkom i znakom znajduj?cym si? w ich otoczeniu, nie rozumiej? ich. Ka?dy komunikat, obraz czy znak, z ktrym cz?owiek ma kontakt, staje si? cz??ci? ?wiata jego do?wiadcze? i warto?ci. U?yte przez producenta kolory i motywy nie s? oboj?tne dla rozwoju i zachowania dziecka. Rodzic pragn?cy, aby jego dziecko by?o radosne i u?miechni?te, kupuje mu kolorowe, radosne ubranka. Zdobi?ce je motywy maj? wprowadza? dziecko w do?wiadczenie pi?kna, ?ycia i rado?ci. Z kolei dzieci ubrane w kolory ciemne i ponure s? smutne i zgaszone. Dziecko takie pod?wiadomie czuje, ?e staje si? cz??ci? czego? obcego i jakby spoza ?wiata do?wiadcze? beztroskiego dzieci?stwa.

Twrcy mody, designerzy, ale tak?e rodzice dokonuj?cy ?wiadomego zakupu ubranka z motywami ?mierci przenosz? na dzieci w?asne rozczarowanie ?yciem i turpistyczne postrzeganie ?wiata. Nie daj? dzieciom szansy na wzrastane w duchu optymizmu i nadziei.

Karolina Rozynek, pracowniczka katolickiego przedszkola w Wolsztynie zauwa?a: Dzi? takie ubranka s? wsz?dzie. Rodzice kupuj? je dzieciom, bo to jest modne, a dzieci to nosz?. Na topie s? bluzeczki imituj?ce szkielet, wida? ?ebra, ko?ci, a wszystko to ?wieci w ciemno?ci. G?upota. Niedawno moja kole?anka umie?ci?a na aukcji internetowej ?pioszki w podobne motywy: czaszki i szkielet. Dziwi mnie, ?e cz?sto takie ubranka nosz? dzieci rodzicw wierz?cych, ktrzy chodz? do ko?cio?a. Cho? jak zauwa?a nie wida? wielkiej r?nicy w zachowaniu dzieci ubranych normalnie i tych, ktre nosz? takie motywy, z pewno?ci? jest to forma gwa?tu na dzieciach i naszej kulturze, ktra wyra?nie odcina nekrosfer? od dzieci?cego ?wiata.

Oswajanie z Ciemno?ci?

Je?li nawet tego rodzaju motywy pojawiaj? si? na ubrankach dla dzieci nie z ch?ci ich celowego deprawowania (cho? i takiej mo?liwo?ci nie mo?emy wyklucza?), a raczej z g?upoty producenta, ktry pragnie osi?gn?? sukces komercyjny, sprzedaj?c to co modne, oraz z bezmy?lno?ci rodzicw, to zawsze prby oswajania dzieci z symbolik? ?mierci s? moralnie niedopuszczalne. Dzia?ania takie zdecydowanie negatywnie wp?ywaj? na ich rozwj. Dziecko, ktrego postrzeganie pi?kna i rado?ci zostanie zdeformowane b?d? zaburzone, w przysz?o?ci b?dzie mia?o powa?ne problemy z doborem w?a?ciwych emocji w stosunku do konkretnych bod?cw. B?dzie mia?o problem z okazywaniem emocji, ktrych nigdy dobrze nie pozna?o. Istnieje tak?e ryzyko, ?e dziecko oswojone z estetyk? ?mierci w przysz?o?ci ch?tniej b?dzie wybiera?o przedmioty o podobnej estetyce. W ostateczno?ci za? mo?e pa?? ofiar? ktrej? z subkultur operuj?cych estetyk? zniszczenia, ciemno?ci, przemocy lub ?mierci.

Rodzice i wychowawcy musz? wi?c zwraca? szczegln? uwag? na komunikaty, jakie mog? nie?? ubrania, ktre nosi ich pociecha. Cho? ma?e dziecko rzeczywi?cie nie rozumie wi?kszo?ci znakw i symboli na swoich ubrankach, to jednak oswaja si? z nimi. Co wi?cej, znaki te stanowi? komunikat wysy?any do doros?ych.

W ?wiecie cywilizowanym ubir jest czym? wi?cej ni? zaspokojeniem konieczno?ci ochrony przed warunkami atmosferycznymi czy zakrywaniem nago?ci. Stanowi tak?e wa?n? cz??? kultury danej spo?eczno?ci czy narodu, znak wyznawanych warto?ci. Dla ludzi wyrastaj?cych na gruncie kultury chrze?cija?skiej nie do pogodzenia jest wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa, ktry zwyci??y? ?mier? i przywrci? nam rado?? i nadziej?, ze ?wiadomym afirmowaniem kultury ?mierci.

---

ks. S?awomir Kostrzewa teolog i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Analizuje obecne w mediach, popkulturze i edukacji motywy mog?ce stanowi? zagro?enie duchowe. Prowadzi wyk?ady dla rodzicw i wychowawcw.