"Naszym zadaniem jest pomaga? przede wszystkim dzieciom"

"Aby wychowa? ku dobremu nale?y wychowywa? w mi?o?ci"

"Wychowanie m?odzie?y jest spraw? serca, ten co wie ?e jest kochany sam kocha"

B?. Ks. Bronis?aw Markiewicz

 
Kadra

Kadr? pedagogiczn? tworz? Siostry i Panie ?wieckie. Wsplnie dbamy o ciep?? i przyjazn? atmosfer? w przedszkolu. Jeste?my zespo?em wykszta?conych i kreatywnych nauczycieli posiadaj?cych bardzo dobry kontakt z dzie?mi, dostrzegamy i rozumiemy ich potrzeby.
W swojej pracy, wykorzystujemy nowe metody i formy pracy, ktre gwarantuj? nauczanie i wychowanie na wysokim poziomie.
Uwzgl?dniamy indywidualne podej?cie do ka?dego dziecka.
Posiadamy uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umo?liwiaj?ce rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowa? i talentw dzieci.
Zwracamy w wychowaniu szczegln? uwag? na warto?ci religijne - jasno okre?lamy ten cel Rodzicom, wdra?amy do ?ycia modlitwy, uczestnictwa we Mszy ?wi?tej i osobistego kontaktu dziecka z Bogiem.

Specjali?ci
W sk?ad zespo?u sprawuj?cego opiek? nad dzie?mi wchodz? rwnie? specjali?ci z r?nych dziedzin: metodyk, psycholog, logopeda, dietetyk

Metodyk czuwa nad prawid?ow? realizacj? programu dydaktyczno wychowawczego przedszkola, wspiera nauczycieli wbudowaniu warsztatu pracy, konsultuje i pomaga nauczycielom w rozwi?zywaniu spraw bie??cych.

Psycholog obserwuje dzieci w grupie, wsp?pracuje i wspiera nauczycieli i rodzicw udzielaj?c im wskazwek i porad. Opracowuje program warsztatw psychologicznych dla dzieci, ucz?cych dobrej komunikacji i twrczego my?lenia. Prowadzi spotkania warsztatowe dla nauczycieli i dla zainteresowanych rodzicw.

Logopeda organizuje indywidualn? terapi? logopedyczn?, podczas, ktrej prowadzi zabawy i ?wiczenia wspieraj?ce prawid?owy rozwj mowy dziecka.

Dietetyk dba o prawid?owe planowanie ?ywienia dzieci, uk?ada jad?ospisy da? o odpowiedniej kaloryczno?ci, ktre zawieraj? niezb?dne sk?adniki pokarmowe i mineralne. Dba o prawid?owo?? procesw technologicznych.