"Naszym zadaniem jest pomaga? przede wszystkim dzieciom"

"Aby wychowa? ku dobremu nale?y wychowywa? w mi?o?ci"

"Wychowanie m?odzie?y jest spraw? serca, ten co wie ?e jest kochany sam kocha"

B?. Ks. Bronis?aw Markiewicz

 

Ramowy rozk?ad dnia w przedszkolu grupa 3-latkˇw

700-830 Schodzenie si? dzieci. Zabawy wed?ug inwencji dzieci, w k?cikach tematycznych ?wiczenia poranne; praca z zespo?em dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym  i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porz?dkowe; 
830-845 Zabawy i ?wiczenia logopedyczne, zabawy ruchowe; zabawy ze ?piewem, zabawy integracyjne 
845-900
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do ?niadania.  Modlitwa poranna.  

900-940

?niadanie (w tym czynno?ci higieniczno-porz?dkowe)
940-1020 Zaj?cia dydaktyczne wg przyj?tego programu wychowania przedszkolnego
1020-1050 Zabawy ruchowe na placu zabaw
1050-1130 Spacer, obserwacje przyrodnicze
1130-1200 Obiad (w tym czynno?ci higieniczno-porz?dkowe)
1200-1415 Czytanie dzieciom, wypoczynek na le?akach
1415-1430 Czynno?ci higieniczno- porz?dkowe, zabawa ruchowa
1430-1500 Podwieczorek
1500-1600 Zabawy na placu zabaw
1600-1630 Rozchodzenie si? dzieci - w grupach po??czonych. Zabawy dowolne odpowiadaj?ce zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dzie?mi.