"Naszym zadaniem jest pomagać przede wszystkim dzieciom"

"Aby wychować ku dobremu należy wychowywać w miłości"

"Wychowanie młodzieży jest sprawą serca, ten co wie że jest kochany sam kocha"

Bł. Ks. Bronisław Markiewicz

 
Cele przedszkola
Spis treści
Cele przedszkola
Rodzaje kontaktów
Zadania i sposoby
Współpraca
Wychowanie patriotyczne
Nasze wartości
Uczestnicy
Wszystkie strony

CEL

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
im. Ks. Bronisława Markiewicza

Celem naszego przedszkola jest przekazywanie naszym wychowankom chrześcijańskiej wizji świata i wychowanie do chrześcijańskiego systemu wartości. Przy współpracy rodziców i lokalnego środowiska chcemy stworzyć takie warunki, aby dzieci mogły się czuć bezpiecznie, rozwijać fizycznie, umysłowo i duchowo.

Z uwagi na katolicki charakter przedszkola we wszystkich grupach wiekowych wychowanie religijne jest integralnie związane z realizacją podstawy programowej.

Zgodnie z naszym charyzmatem, w pracy z dziećmi zwraca się szczególną uwagę na dzieci potrzebujące większej pomocy, pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych, oraz w jakikolwiek sposób zaniedbane i ubogie. Takie też dzieci mają pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem wyżej wymienionych sytuacji.

Większość rodziców wybierając to przedszkole kierowała się tym, że jest to przedszkole katolickie, w którym wychowanie będzie oparte na wartościach chrześcijańskich. Niektórzy swój wybór oparli na opinii innych, bądź na własnym przekonaniu, że siostry zapewnią ich dzieciom bezpieczeństwo, właściwą opiekę i dobre wychowanie.

Przedszkole zapewnia dzieciom:

 • Opiekę
 • Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich
 • Uczenie się tworząc warunki umożliwiające osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
 

ZADANIA OPIEKUŃCZE, WYCHOWAWCZE
I DYDAKTYCZNE NAUCZYCIELA

Kadrę Przedszkola stanowią siostry ze Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła oraz osoby świeckie. Pracownicy mają obowiązek sumiennie i starannie wypełniać powierzone obowiązki i zadania, przestrzegać punktualności i ustalonych godzin pracy, przestrzegać ustalonych na danym stanowisku przepisów prawnych i regulaminowych, dbać o mienie i bezpieczeństwo placówki.

Od zatrudnianych osób świeckich, oprócz kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych, wymaga się wysokich kwalifikacji etycznych i moralnych.

Zadania nauczyciela:

 • Praca wychowawczo – dydaktyczna i odpowiedzialność za jakość i wyniki pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych dzieci,
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz stymulowanie i wspieranie rozwoju,
 • Wykorzystanie literatury i artykułów pedagogicznych i religijnych, ułatwiających organizowanie i planowanie pracy z dziećmi w zajęciach indywidualnych i grupowych,
 • Poszukiwanie nowych form współpracy i porozumienia się z rodzicami, aby zachęcać do aktywnego uczestnictwa w działaniach podejmowanych przez przedszkole,
 • Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka, integracja wychowania w domu i w przedszkolu w celu ujednolicenia działań wychowawczych,
 • Nawiązanie kontaktu z rodzinami dzieci i organizowanie imprez  z ich udziałem,
 • Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizowanego przez Kuratorium i Kościół,
 • Kontynuacja studiów pedagogicznych,
 • Zapoznanie się nauczycielek z „Kartą Nauczyciela”, „Konwencją Praw Dziecka”, „Ustawą o Oświacie”.

  
Zdrapka Wielkopostna :: 40 szans dla ducha i ciała